17 Σεπτεμβρίου 2021

Μοίρασε πρόστιμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σημαντικά πρόστιμα επέβαλε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς , μεταξύ άλλων για υπόθεση του 2012 που αφορούσε σε πρώην υπάλληλο της Πειραιώς Χρηματιστηριακή που κατά πληροφορίες χρησιμοποιούσε κωδικούς πελατών εν αγνοία τους.

Σημαντικά πρόστιμα επέβαλε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς , μεταξύ άλλων για υπόθεση του 2012 που αφορούσε σε πρώην υπάλληλο της Πειραιώς Χρηματιστηριακή που κατά πληροφορίες χρησιμοποιούσε κωδικούς πελατών εν αγνοία τους.

Συγκεκριμένα, το ο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την επιβολή προστίμου ύψους 25.000 ευρώ στον Ρίζο Βασίλειο για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 3606/2007.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 60.000 στην «Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 2 του ν.3606/2007, όπως εξειδικεύεται με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) της υπ’ αριθμ. 2/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 2/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ίσχυαν, σχετικά με θέματα της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες καθώς και θέματα σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάλληλη και άμεση διερεύνηση των καταγγελιών.
  • Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 23.000 ευρώ στην εταιρεία «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 84 παρ. 2 περ. ζ, 86 περ. στ και θ του ν. 4261/2014, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α της απόφασης 2/452/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με θέματα πολιτικής αμοιβών και της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης.
  • Την ανάκληση της άδειας της εταιρίας «Κύκλος Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως προς την παρεπόμενη υπηρεσία της φύλαξης και διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.


Πηγή