18 Ιανουαρίου 2021

Αδυναμίες στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης των τραπεζών διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Έξι ετών έχει γίνει ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (ΕΜΕ) της ΕΕ, που αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα της ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης και επικουρεί στον χειρισμό των προβληματικών τραπεζών.

Σκοπός του μηχανισμού είναι η προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και η διασφάλιση της ομαλής εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών, με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους φορολογούμενους και την πραγματική οικονομία.

Για τον σκοπό αυτό, το εν λόγω πλαίσιο παρέχει εργαλεία για την εξυγίανση τραπεζών που τελούν υπό πτώχευση ή κινδυνεύουν να πτωχεύσουν, μόλις η αρχή εξυγίανσης αποφασίσει ότι η τράπεζα δεν μπορεί να υπαχθεί σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Κατά το ίδιο πλαίσιο, οι εθνικές αρχές εξυγίανσης οφείλουν να καταρτίζουν προσχέδια εξυγίανσης για κάθε τράπεζα και, κατά κανόνα, να τα επικαιροποιούν ετησίως.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως εθνική αρχή εξυγίανσης για τα πιστωτικά ιδρύματα, είναι υπεύθυνη για την συγκέντρωση των εισφορών των ελληνικών τραπεζών και τη διευθέτηση των σχετικών διαδικασιών. Οι εισφορές αυτές συγκεντρώνονται στο Εθνικό Ταμείο Εξυγίανσης, που είναι το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και εν συνεχεία καταβάλλονται στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (SRF).

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία οι πόροι του Σκέλους Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ διαμορφώθηκαν σε 220 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένοι κατά 7,4% έναντι ποσού 237 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Εντός του 2019 μεταφέρθηκαν από το ΤΕΚΕ στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης 71,7 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο περιλαμβάνει τις εισφορές του έτους 2019, πλην των εισφορών υποκαταστημάτων τρίτων χωρών.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έδωσε χθες στη δημοσιότητα έκθεση αξιολόγησης της εποπτείας του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB). Οι ελεγκτές εξέτασαν την καταλληλόλητα του πλαισίου πολιτικής και της οργανωτικής δομής, καθώς και αν είχε σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στην ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα των εγκριθέντων σχεδίων εξυγίανσης.

Στη βάση αυτή διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες, τις οποίες το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί πως μόνο οι νομοθέτες μπορούν να διευθετήσουν. Αυτές αφορούν το ζήτημα της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εξυγίανσης και το γεγονός ότι οι εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας δεν είναι εναρμονισμένες.

Το συνολικό συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνέδριου είναι ότι, παρά την πρόοδο που σημείωσε τα τελευταία χρόνια το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, ορισμένα ουσιώδη στοιχεία απουσιάζουν και απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με τον σχεδιασμό της εξυγίανσης τραπεζών.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως κατά τον έλεγχο δεν δόθηκε στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο πρόσβαση σε έγγραφα τα οποία προέρχονται από την ΕΚΤ, αλλά περιλαμβάνονται επίσης στους φακέλους του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και αφορούν στα σχέδια ανάκαμψης τραπεζών και στις παρατηρήσεις της ΕΚΤ σχετικά με τα προσχέδια εξυγίανσης του SRB.


Πηγή