26 Νοεμβρίου 2022

ΠΑΟΚ-Ξάνθη: Η δικαστική μάχη της πολυϊδιοκτησίας

Την έκθεση-«φωτιά» του καθηγητή Νομικής και πρώην προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Δημήτρη Τζουγανάτου, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΠΑΕ Ολυμπιακός αποκαλύπτει σήμερα η «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ». Η έκθεση η οποία κατατέθηκε από τον Ολυμπιακό στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του Ολυμπιακού περί σύνδεσης μεταξύ ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Βέβαια, παρόμοιες εκθέσεις έχει καταθέσει και η πλευρά του ΠΑΟΚ από άλλους καθηγητές Νομικής, που αντικρούουν τα επιχειρήματα του Ολυμπιακού.

Του Νίκου Σιδέρη 

Ο καθηγητής Τζουγανάτος επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στο κατά πόσο εγείρονται ζητήματα πολυιδι- οκτησίας σε ό,τι έχει να κάνειμε την απόκτηση της VIALAND AE, θυγατρική της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ από την RFA TRADING & CONSULTING LTD, που ανήκει στον ανιψιό Σαββίδη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην καταγγελία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, οι ΠΑΕ δεν μπορούν να έχουν οποιοδήποτε ακίνητο ή γήπεδο στην κυριότητα ή την εκμετάλλευσή τους, καθώς κάτι τέτοιο θεωρείται ότι αντίκειται στη σχετική νομοθεσία. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ΠΑΕ Ολυμπιακός, το 2004 πραγματοποιήθηκε απόσχιση από την ΠΑΕ Ξάνθη της μονάδας συγκροτήματος ξενώνων lechalet και του αθλητικού προπονητικού κέντρου ΠΑΕ Ξάνθη ΑΟ και απορρόφηση αυτών από την εταιρεία με την επωνυμία VIALANDAE. Με τον τρόπο αυτό η ΠΑΕ Ξάνθη κατέστη μεγαλόμετοχος της VIALAND AE, καθώς η τελευταία προκειμένου να αποκτήσει τα περιουσιακά αυτά στοιχεία από την ΠΑΕ Ξάνθη προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση. Μάλιστα, οι νεοεκδιδόμενες εκ της αυξήσεως μετοχές αναλήφθηκαν από την ΠΑΕ Ξάνθη. Σύμφωνα με τον κ. Τζουγανάτο, αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δύο εταιρείες να θεωρούνται ως «συνδεδεμένες κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 5 του νόμου 2190/1920, υπό την έννοια ότι η εταιρεία VIALAND AE κατέστη θυγατρική της ΠΑΕ Ξάνθη». Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε μέχρι και το 2017, καθώς όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις που προσκόμισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, το σύνολο των μετοχών της VIALAND AE περιήλθε στην RFA TRADING & CONSULTING LTD. Σύμφωνα με τον κ. Τζουγανάτο, η μεταβίβαση βέβαια των μετοχών δεν προκύπτει με σαφήνεια. Ωστόσο, εφόσον η ΠΑΕ Ξάνθη είχε μεταβιβάσει τις μετοχές στη VIALAND AE, στους βασικούς αυτής μετόχους, ήτοι στους Πανόπουλο και Συγγελίδη (ιδιοκτήτες της ΠΑΕ Ξάνθη), τότε η μεταβίβαση των μετοχών προς την εταιρεία θα έλαβε χώρα από αυτούς. Oπως επισημαίνει ο καθηγητής, «η αποθυγατρικοποίηση της VIALANDAE από την ΠΑΕ Ξάνθη- και η θυγατρικοποίησή της σε ποσοστό 100% από την RFA θέτει θέμα εφαρμογής του άρθρου 69 του νόμου 2725/1999, στο μέτρο που η RFA αποδεικνύεται ότι αποτελεί συνδεδεμένη επιχείρηση με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ή χρησιμοποιείται ως παρένθε- το πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί εν τέλει για λογαριασμό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με αποτέλεσμα να πληρούται το πραγματικό της απαγόρευσης πο- λυιδιοκτησίας». Η σχέση ΠΑΟΚ µε RFA και VIALAND Σε ό,τι αφορά τη σχέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με την RFA, μητρική της VIALAND AE, από την καταγγελία και τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει μία δαιδαλώδης σχέση μεταξύ των εταιρειών οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Ειδικότερα η DIMERA LTD κατέχει το 76,9% της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με άλλα λόγια η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι θυγατρική της DIMERA LTD, η οποία με τη σειρά της είναι θυγατρική της BELTERRA HOLDINGS, καθώς κατέχει το 86,21% της DIMERA LTD.

Όπως αναφέρει ο κ. Τζουγανάτος, «ως εκ τούτου μεταξύ των εταιρειών αυτών υπάρχει αναμ- φισβήτητα συμμετοχική σύνδεση και δυνατότητα ή άσκηση κυριαρχικής επιρροής μεταξύ αυτών με αποτέλεσμα να θεμελιώνεται μεταξύ αυ- τών όμιλος επιχειρήσεων». Επίσης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις χρηματοικονομικές καταστάσεις της DIMERA LTD αναφέρεται ως συνδεδεμένο μέρος, ενώ η RFA αναφέρεται ως συνδεδε- μένο μέρος με την DIMERA LTD μητρική της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μεταξύ DIMERA LTD και RFA υπάρχουν επίσης δανειοδοτήσεις, ενώ το 2018 η RFA TRADING εμβάζει ως μέρισμα στον Καλπαζίδη ποσό ύψους 6,7 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια ο Καλπαζίδης εμβάζει το ίδιο ποσό στην DIMERALTD με την αιτιολογία «συμμετοχή σε ομολογιακό δάνεια». Ο ανιψιός Σαββίδη απέκτησε την RFA TRADING & CONSULTING LTD τον Δεκέμβριο του 2014 ενώ τον Νοέμβριο του 2018 η εταιρεία RFA απέ- κτησε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας VIALAND. Ο κ. Τζουγανάτος καταλήγει επίσης στο συμπέρασμα ότι VIALAND AE και ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανήκουν στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων με απώτερη μητρική εταιρεία την BELTERRA HOLDINGS συμφερόντων οικογένειας Σαββίδη. Οι συνδέσεις µεταξύ VIALAND AE και ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Μεταξύ VIALAND AE και ΠΑΕ Ξάν- θηεπισημαίνεται ότι δεν υπάρχει στην παρούσα φάση μετοχική σχέση. Η ΠΑΕ Ξάνθηήταν μητρική εταιρεία της VIALAND AE αλλά έχει απωλέσει τη συμμετοχή της. Πλειοψηφών μέτοχος της ΠΑΕ Ξάνθη είναι η εταιρεία INSPORTS IKE στην οποία μεταβιβάστηκε η πλειοψηφική συμ- μετοχή της VIAMAR AE. Εταίροι της INSPORTS IKE και έμμεσοι ιδιοκτήτες της ΠΑΕ Ξάνθηείναι οι Πανόπουλος και Συγγελίδης, καθώς μέσω της INSPORTS IKE ελέγχουν την ΠΑΕ Ξάνθη. Σύμφωνα βέβαια με την καταγ- γελία της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η μετα- βίβαση των μετοχών της VIAMAR AE στην INSPORTS IKE πάσχει από ακυρότητα καθώς η μεταβίβαση έγινε χωρίς να λάβει έγκριση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όπως αναφέρει ο κ. Τζουγανάτος, παρά το γεγονός ότι ανάμεσα σε VIALAND AE και ΠΑΕ Ξάνθηδεν υφίσταται μετοχική σχέση, εντούτοις «η πρώτη ασκεί πραγματικά ή δυνη- τικά δικαιώματα διοίκησης επί της δεύτερης κατά την έννοια του άρθρου 69,παρ 9 του ν. 2725/1999, για δύο λόγους». Ο πρώτος έχει να κάνει με την ταύτιση που υφίσταται στα μέλη του ΔΣ της VIALAND με μέλη του ΔΣ της ΠΑΕ Ξάνθη.

Για παράδειγμα, ο πρόεδρος του ΔΣ της VIALAND, Νίκος Χαλαβαζής, είναι ταυτόχρονα και μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ Ξάνθη, καθώς επίσης και διαχειριστής της INSPORTSIKE στην οποία μεταβιβάστηκαν μετοχές που αποτελούν το 94,83% του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Ξάνθη. Επίσης, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της VIALAND είναι ο Αριστείδης Πιαλόγλου και συγχρόνως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Ξάνθη. Δεύτερον, τα βασικά περιου- σιακά στοιχεία της VIALAND (αθλητικό προπονητικό κέντρο και ξενώνας) έχουν εκμισθωθεί στην ΠΑΕ Ξάνθη, είναι δε απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της εν λόγω ΠΑΕ. «Συνεπώς, έχουμε μία κατά- σταση έντονων διαρθρωτικών δεσμών σε επίπεδο διοίκησης, με τις δύο εταιρείες να έχουν τον ίδιο διευ- θύνων σύμβουλο και ένα κοινό μέλος ΔΣ, επιπλέον μέλη του ΔΣ της VIALAND είναι τα πρόσωπα που ορίζουν τα μέλη του ΔΣ της ΠΑΕ Ξάνθη, ενώ διαχειριστής της INSPORTSIKE είναι ο Χαλαβαζής». Επιπλέον, όπως αναφέρεται, κατά το χρόνο της απόκτησης της VIALAND από την RFA η πρώτη εκ- μίσθωνε και συνεχίζει έως σήμερα να εκμισθώνει το προπονητικό κέντρο άνευ του οποίου ουσιαστικά δεν δύναται η ΠΑΕ Ξάνθη να λειτουργήσει και να επιτελέσει τον καταστατικό της σκοπό. Μάλιστα, η διατήρηση των ίδιων προσώπων στις εταιρείες και μετά την εξαγορά αποδεικνύει, σύμφωνα με τον κ. Τζουγανάτο, ότι πρόκειται για πρόσωπα με κοινές αντιλήψεις περί της διοίκησης της εταιρείας με τον νέο μέτοχο. Οπως αναφέρθηκε, η πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει καταθέσει σύμ- φωνα με πληροφορίες δύο εκθέσεις καθηγητών Νομικής που αντικρούουν τα επιχειρήματα του Ολυμπιακού. Η εισήγηση, πάντως, της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού στην ουσία επιβεβαίωσε το περιεχόμενο των καταγγελιών της ΠΑΕ, ενώ η συνέχεια αναμένεται να δοθεί και στα διοικητικά δικαστήρια.

Πηγή:
Ereportaz.gr