Περιφέρεια Αττικής: Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός μέχρι το 2019

688232-aaa1.jpg

16-04-2016 4:11

Ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που θα αμβλύνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης είναι ο στόχος του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμόύ 2014-2019, τον οποίο ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το Σχέδιο, με πολυτομεακό χαρακτήρα, και εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινότητα, επιχειρεί να δώσει λύσεις, ανάλογες του σύνθετου χαρακτήρα των ζητημάτων.

Λύσεις αναγκαίες για το μέλλον και την πορεία της Περιφέρειας και των κατοίκων της, καθώς οι συνέπειες των επιπτώσεων της ύφεσης εγγράφονται πολλαπλά στον χώρο, δημιουργώντας ζητήματα με χαρακτήρα κρίσης. Όπως είναι η ανάδειξη της αστικής και συχνά ακραίας φτώχειας.

Η υποβάθμισή περιοχών με φαινόμενα κοινωνικής πόλωσης και αποκλεισμού, τα οποία ενέτεινε η μαζική προσέλευση των προσφύγων – μεταναστών. Η απορρύθμιση φυσικών και πολιτιστικών πόρων λόγω υποχρηματόδοτησης, κ.α.

Συνολικά ανεδείχθησαν προβλήματα που αφορούν όλες τις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης, γι’ αυτό και ο στρατηγικός σχεδιασμός της Περιφέρειας, όπως επεσήμανε στην εισήγησή της η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος Καλλιόπη Σταυροπούλου, συνοψίζεται στην «Κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της Αττικής, με μοχλούς ανάπτυξης την πολιτιστική της ταυτότητα, τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, την προστασία της εργασίας, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Όλα αυτά με κεντρικό σημείο αναφοράς την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην ολοκληρωμένη και ισόρροπη ανάπτυξη της Αττικής».

Στον σχεδιασμό, πρόσθεσε, αποτυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Αττικής με ειδίκευση σε τέσσερις θεματικούς άξονες και επιμέρους στρατηγικούς στόχους για τον καθένα τους.

Ειδικότερα, στον άξονα της προστασίας του Περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, ο περιφερειακός περιβαλλοντικός σχεδιασμός διαπνέεται από τις αρχές της προστασίας, της περιβαλλοντικής αναβάθμισης και της βιώσιμης διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Αττικής. Μεταξύ των στόχων για την υλοποίηση του, περιλαμβάνονται: Σειρά μέτρων για την προστασία της φύσης και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων καθώς και έργων βελτίωσης και δημιουργίας υποδομών, οδοποιίας, αντιπλημμυρικών, απορροής όμβριων, αποβλήτων, μέτρα για τη μείωση του θορύβου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον.

Στον άξονα Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός, ο σχεδιασμός επιδιώκει την ενίσχυση ενός πλέγματος προστασίας ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της κρίσης, την διασφάλιση ισότητας στην πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας, υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού και την ενίσχυση του ρόλου των υποδομών και υπηρεσιών στην κατεύθυνση της πρόληψης, έγκαιρης και ευέλικτης αντιμετώπισης των κοινωνικών αναγκών.

Στο πλαίσιο αυτό μεταξύ των στρατηγικών στόχων περιλαμβάνονται: Μέτρα για την προάσπιση της υγείας των ευπαθών ομάδων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που προκαλούνται στη δημόσια υγεία από εξωγενείς παράγοντες, δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας, παρεμβάσεις για την προώθηση της κοινωνικής συνοχή, αθλητισμός για όλους κ.α.

Στον τομέα Οικονομία και Απασχόληση, στόχος είναι η οικοδόμηση ενός παραγωγικού-αναπτυξιακού μοντέλου που θα φέρει στο προσκήνιο τους πολίτες και θα καταστήσει την Αττική φυτώριο για τη νεανική, καινοτόμο, συνεργατική και υγιή επιχειρηματικότητα, βάση σειράς δράσεων και μέτρων όπως:

Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με έμφαση στην καινοτομία και ενίσχυση των τριών τομέων δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δημιουργική Οικονομία, Γαλάζια Οικονομία, Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών).

Επίσης με την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών και την αξιοποίηση του τουρισμού και των φυσικών πόρων της Αττικής.

Τέλος, στον άξονα Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειας, κεντρική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός ευέλικτου, λειτουργικού σχήματος που θα αναδιατάσσει τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, προϋπολογισμός, περιουσιακά στοιχεία της Περιφέρειας), με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στα μεταβαλλόμενα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα της Περιφέρειας.

Για τον τομέα τίθενται στόχοι όπως: η προσαρμογή της δομής και λειτουργίας του διοικητικού μηχανισμού στα σύγχρονα δεδομένα, η διαμόρφωση ενός συνεκτικού, ευέλικτου και λειτουργικού Οργανογράμματος, η βελτίωση της αποδοτικότητας από το καταρτισμένο προσωπικό του φορέα και η καλύτερη αξιοποίηση των ήδη θεσμοθετημένων πόρων και της περιουσίας της Περιφέρειας Αττικής.

www.dikaiologitika.grΠΗΓΗ : Newsbomb.gr