ΑΣΕΠ: Διορισμός επιτυχόντων μετά από αναμονή 18 ετών!

685280-asep1.jpg

05-04-2016 16:36

Μετά από αναμονή 18 ετών, ανοίγει ο δρόμος για τον διορισμό των επιτυχόντων γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ που διενεργήθηκε το 1998 (αριθμός προκήρυξης 8/1997).

Με απόφασή του, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης καθόρισε τη διαδικασία διορισμού τους, θέτοντας σε εφαρμογή το άρθρο 38 του ν. 4369/2016 («Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης»).

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:

Ο αρμόδιος υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου υποβάλλουν στο υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αιτήματα πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του κλάδου Διοικητικού και κατηγορίας Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) που δύνανται να καλυφθούν από επιτυχόντες του ανωτέρω γραπτού διαγωνισμού για την κάλυψη.

Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, εκδίδει προκήρυξη η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό των θέσεων κατά τόπο, κατηγορία, κλάδο και φορέα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και όποιο άλλο ζήτημα κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας για τις προκηρυχθείσες θέσεις στο ΑΣΕΠ, το οποίο καταρτίζει πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), καθώς και πίνακα διοριστέων.

Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με μόνο κριτήριο τη συνολική βαθμολογία με την οποία είχαν καταταγεί στους πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξης με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία που έλαβαν στο διαγωνισμό ήταν ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο.

Ο διαγωνισμός αφορούσε στον διορισμό σε γενικές θέσεις των ΟΤΑ, στην Αγροτική Τράπεζα και στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς και στον διορισμό δακτυλογράφων και στενογράφων. Οι καθορισμένες βάσεις ανά κατηγορία ήταν: Γενικές Θέσεις: ΠΕ και ΤΕ 264, ΔΕ 440, Αγροτική Τράπεζα: ΠΕ και ΤΕ: 440, Υπουργείο Οικονομικών: ΠΕ 616, ΤΕ 528 και Δακτυλογράφων – Στενογράφων: ΔΕ 528.

Αντίθετα, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν ήδη διοριστεί ως τακτικό προσωπικό, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσοι διορίστηκαν ως τακτικό προσωπικό στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και εν συνεχεία παραιτήθηκαν και όσοι κατατάχθηκαν βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα σε σειρά διοριστέου και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους.

Μετά την δημοσίευση των πινάκων διοριστέων από το ΑΣΕΠ, εκδίδεται απόφαση κατανομής του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία διορίζονται σταδιακά στις θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα.

Στο μεταξύ, το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τη δημιουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογή “Ηλεκτρονικός Οδηγός Προκήρυξης”, μέσω του οποίου οι υποψήφιοι μπορούν να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα:

1. τους κλάδους/ειδικότητες που περιλαμβάνει η προκήρυξη,

2. τις θέσεις που προκηρύσσονται και τα απαιτούμενα προσόντα,

προκειμένου, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στην προκήρυξη.

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός θα εφαρμοστεί από την Προκήρυξη 1Κ/2016 (ΦΕΚ 2/18-03-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 36 θέσεων τακτικού προσωπικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) του κλάδου Δ.Ε. Διανομέων, στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι της ανωτέρω Προκήρυξης μπορούν να συμβουλευθούν τον Ηλεκτρονικό Οδηγό από τον ακόλουθο σύνδεσμο: Ηλεκτρονικός Οδηγός Προκήρυξης 1Κ/2016 ή μέσω της ιστοσελίδας του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Αρχική Σελίδα – Έντυπα Αιτήσεων – Διαγωνισμών Α.Σ.Ε.Π – Με Σειρά Προτεραιότητας.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...