ΙΕΚ ΟΑΕΔ: Η προθεσμία για την εισαγωγή 2.560 νέων σπουδαστών


11-09-2017 13:52

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εισαγωγή 2.560 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών σε 30 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ. Πότε λήγει η προθεσμία.

Από τον ΟΑΕΔ ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε η εισαγωγή 2.560 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών σε 30 ΙΕΚ του Οργανισμού (ΙΕΚ ΟΑΕΔ). Οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες θα καταρτισθούν σε 31 σύγχρονες ειδικότητες.

Η προθεσμία για τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση έως 15-09-2017. Είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β ΄Κύκλου Σπουδών ή ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.

∆ικαίωµα εγγραφής στο Α’ εξάµηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου. Επιπλέον, οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β’ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Δικαίωμα εγγραφής στο Γ’ εξάμηνο κατάρτισης έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ΤΕΛ, ΕΠΑΛ αντίστοιχης ειδικότητας, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι των ΙΕΚ ΟΑΕΔ μπορούν να ανατρέχουν για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.∆: www.oaed.gr και στις γραμματείες των Ι.Ε.Κ.

Διευκρινίσεις

Εάν προκύψει αριθμός αιτήσεων υποψηφίων μεγαλύτερος του προβλεπομένου, τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Συγκεκριμένα, θα ακολουθήσει διαδικασία επιλογής και έκδοσης αποτελεσμάτων, μετά από μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων. Σ’ αυτή την περίπτωση όλοι οι επιπλέον των επιτυχόντων υποψήφιοι για τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ θεωρούνται ως επιλαχόντες.

Εάν κατά το ως άνω διάστημα δεν έχει επιτευχθεί συµπλήρωση του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων, τότε όλοι οι υποψήφιοι εγγράφονται χωρίς επιλογή. Προϋπόθεση είναι όμως ότι το σύνολό τους δεν θα υπολείπεται του αριθμού δεκαπέντε (15).

Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων εφ’ όσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό εισαγωγής, ο Διευθυντής του ΙΕΚ καταρτίζει πίνακα κατάταξης, ανά ειδικότητα, µε μοριοδότηση.

Τα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι σπουδαστές-τριες οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ προτίµησής τους τα παρακάτω

δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Επιλογής: Πρέπει να συµπληρωθεί σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ. [υποχρεωτικό].

2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ , ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου), θα προσκοµίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης του υποψηφίου και στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης. [υποχρεωτικό].

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο: Φωτοτυπία και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας θα προσκομίζεται Διαβατήριο σε ισχύ (φωτοαντίγραφα των σελίδων µε τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου). Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό ∆ήµου. [υποχρεωτικό]

Δείτε εδώ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ.

Πηγή: www.newsit.gr