Προσλήψεις 38 ατόμων στο Ίδρυμα Νεολαίας Και Διά Βίου Μάθησης

761243-10-03-23-image-37.jpg

10-01-2017 20:05

Το Ίδρυμα Νεολαίας Και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ν. 4115/2013), αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση», με Κωδ. ΟΠΣ 5002212, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13346/12-10-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου για τα μέλη των Ομάδων Έργου, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ.1 του άρθρου 10 του Ν.4076/2012.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με την υπ’ αριθμ. 4504/244/05.01.2017 Απόφαση του Δ.Σ. απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση πινάκων κατάταξης για τη στελέχωση της Επιτελικής Ομάδας Έργου (3 στελέχη) και της Κεντρικής Ομάδας Έργου (24 στελέχη).

Η διαδικασία επιλογής και σύναψης των συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου θα υλοποιηθεί και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα. Η διάρκεια των συμβάσεων έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και το αργότερο τη λήξη της Πράξης. Οι αρμοδιότητες και το εργολαβικό αντάλλαγμα θα καθορισθούν με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr