Προσλήψεις 17 Γυμναστών στο Δ. Νέας Ιωνίας

748234-images.jpg

23-11-2016 18:21

Ο δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη 17 θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.).

Αναλυτικότερα, οι 15 θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής χωρίς ειδικότητα [τρείς (3) εξ αυτών αφορούν το 20% των θέσεων στις οποίες δεν 2 προσµετρούνται µόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.] και β) οι 2 θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή, µε ωριαία αποζηµίωση και µέγιστη χρονική διάρκεια έως 31- 7- 2017, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2016 – 2017.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr