17 Αυγούστου 2022

390 εκατ. ευρώ μάζεψε το Δημόσιο από τα έντοκα γραμμάτια

Το ελληνικό δημόσιο άντλησε τελικά 390 εκατομμύρια ευρώ από την έκδοση εντόκων γραμματίων…

διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 300 εκατομμυρίων. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4,82%, υψηλότερο εκείνου της έκδοσης του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ υποβλήθηκαν συνολι κές προ σφο ρές ύψους 1,544 δισεκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκά λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 5,15 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 90 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτου ργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι δεν δόθηκε καμία προμήθεια.

Η ημερομηνία λήξης τους θα είναι η 31η Μαΐου του 2011..

Το επιτόκιο στην προηγούμενη δημοπρασία του Οκτωβρίου είχε κινηθεί στο 4,54%.