30 Ιουνίου 2022

Προσλήψεις σε Δήμους: Αναλυτικά σε ποιες περιοχές (πίνακας)

ΑΣΕΠ: Εγκρίθηκε η πρόσληψη διακοσίων είκοσι έξι ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες σε 7 Δήμους.

Σύμφωνα με την απόφαση εγκρίνεται η πρόσληψη 226 ατόμων σε συνολικά 7 δήμους μέσω ΑΣΕΠ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.

Με την Απόφαση, προκαλείται δαπάνη ποσού 2.119.428,00 ευρώ περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων, η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που αυτοί εισπράττουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Aναλυτικά οι δήμοι που κάνουν προσλήψεις:


Πηγή