3 Δεκεμβρίου 2022

Προσλήψεις στις παιδικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα: Πότε λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε την πρόσληψη, συνολικά, 109 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και θα έχουν διάρκεια έως τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 2022, αναλόγως της ειδικότητας. Αιτήσεις μέχρι 23/5.

Οι ειδικότητες που ζητούνται από το Δήμο Αθηναίων για τη στελέχωση των παιδικών κατασκηνώσεων:

  • ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων (Παιδιάτρου ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Ορθοπεδικής) Εν ελλείψει αυτών, ΠΕ Ιατρών (Οποιασδήποτε ειδικότητας) Εν ελλείψει αυτών, ΠΕ Ιατρών (Άνευ ειδικότητας) – 4 θέσεις
  • ΠΕ Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών και Εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών και Εν ελλείψει αυτών, ΔΕ Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών – 3 θέσεις
  • ΠΕ Ψυχολόγων – 1 θέση
  • ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση
  • ΔΕ Μαγείρων – 2 θέσεις
  • ΤΕ Τεχνολόγος τροφίμων – 1 θέση
  • ΔΕ Ναυαγοσωστών – στριών – 2 θέσεις
  • ΠΕ Γυμναστών – Γυμναστριών διαφόρων ειδικοτήτων – 3 θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και άδεια ταχογράφου – 2 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών – τριών (γενικών καθηκόντων) – 90 θέσεις

Να σημειωθεί ότι οι προσληφθέντες της ειδικότητας «ΥΕ Εργατών – τριών» (γενικών καθηκόντων) θα απασχοληθούν με την προετοιμασία των θαλάμων και των λοιπών εγκαταστάσεων, την διανομή των γευμάτων, την πλύση των σκευών και του ιματισμού, την καθαριότητα γενικά των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές υλικών και γενικά με κάθε βοηθητική εργασία, η οποία θα κρίνεται αναγκαία από τη Διεύθυνση, με σκοπό την αντιμετώπιση των αναγκών της κατασκήνωσης για την εύρυθμη λειτουργία της.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία, και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Σ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Σμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπ’ όψιν κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277509, 2105277480, 2105277553, 2105277452, 2105277510, 2105277514, 2105277516, 2105277520).


Πηγή