3 Δεκεμβρίου 2022

Προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς – Δείτε ειδικότητες

ΑΣΕΠ: O Δήμος Κηφισιάς ενισχύεται με 27 άτομα για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας

Η πρόσληψη προσωπικού θα γίνει µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Δείτε στον πίνακα τις θέσεις:

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τµήµα Πρωτοκόλλου του ∆ήµου (∆ιονύσου και Μυρσίνης – ισόγειο) προσκοµίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης , εντός προθεσµίας 4 εργασίµων ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της ανάρτησής της στους χώρους ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού – Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (Εµµ.Μπενάκη 3 – 2ος όροφος) , τηλέφωνα επικοινωνίας 2132007186-155-153-189.


Πηγή