27 Νοεμβρίου 2021

Το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων διαχειρίζεται δράσεις άνω των 10 δισ. ευρώ

Σήμερα το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έχει πάνω από 780.000 χρήστες, διαχειρίζεται πάνω από 280 δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης άνω των 10 δισ. ευρώ με πάνω από 2800 υποσυστήματα, ενώ ο αριθμός των υποβολών αιτήσεων ενίσχυσης από επιχειρήσεις ανέρχεται σε, περίπου, 820.000.

Αυτό γνωστοποιήθηκε με αφορμή την ενημέρωση που είχε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης κατά την επίσκεψή του στο περίπτερο του υπουργείου και στο πλαίσιο της πρώτης διεθνούς έκθεσης καινοτομίας #Beyond 4.0, που πραγματοποιήθηκε από 14 έως 16 Οκτωβρίου 2021 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης-Unlock the Future.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο κ. Τσακίρης ενημερώθηκε αναλυτικά από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της γενικής γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και της ΜΟΔ για τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Υπενθυμίζεται ότι το ΠΣΚΕ αποτελεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης ροής (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) για όλα τα μέτρα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία, μέσω του οποίου γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση των αιτημάτων για χρηματοδοτική ενίσχυση από επιχειρήσεις στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος δράσεων.

Αποτελεί ένα εργαλείο βέλτιστης πρακτικής, στον τομέα διαχείρισης της πληροφορίας με πολλαπλή στόχευση και η λειτουργία του εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη χορήγηση των ενισχύσεων, τη στοχοθέτηση, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της κρατικής παρέμβασης και φυσικά την πρόληψη της απάτης, σε όλο τον κύκλο ζωής του ενισχυόμενου σχεδίου, από την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων μέχρι την αποπληρωμή των επιχειρήσεων.

Στο ΠΣΚΕ καταχωρίζονται δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες και τα στοιχεία επιλογής, παρακολούθησης, ελέγχου και υλοποίησης δράσεων κρατικών ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Πρωταρχικός στόχος της λειτουργίας του συστήματος είναι η διευκόλυνση του Επενδυτή/δικαιούχου να συμμετάσχει στο εκάστοτε μέτρο ενίσχυσης που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και να ωφεληθεί από αυτό, υποστηρίζοντας όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων και των δράσεων τους, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του e-cohesion.

Στο ΠΣΚΕ είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή το σύνολο των πληροφοριών για το ιστορικό και την τρέχουσα κατάσταση των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο όλων των μέτρων κρατικής ενίσχυσης που υποστηρίζει.

Αποτελεί ένα ενιαίο διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας στο οποίο έχουν ταυτόχρονη πρόσβαση οι ωφελούμενοι (επιχειρήσεις, επαγγελματίες, πολίτες) και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, Αξιολογητές, Ελεγκτικοί φορείς, Αρχές Διαχείρισης, Πιστοποίησης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Πηγή