20 Οκτωβρίου 2021

Τροπολογία για διαφορετική πειθαρχική μεταχείριση ΚΑΕ αν ανακληθεί ή δεν χορηγηθεί πιστοποιητικό

Τροπολογία με την οποία ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αθλητισμού κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του».

Με την τροπολογία, τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Λ.) — Ολυμπιακή Φλόγα, ενώ προβλέπεται διαφορετική πειθαρχική μεταχείριση από 19.6.2021, για τις καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Κ.ΑΕ), για την περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Σύμφωνα με έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:

1. Τροποποιούνται — συμπληρώνονται οι διατάξεις σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Λ.) — Ολυμπιακή Φλόγα, στα εξής κατά βάση σημεία:α) Επανακαθορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΛ. (ιιΕφορείας»), από εννεαμελές σε ενδεκαμελές.β) Διευρύνονται τα όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Λ. με την προσθήκη της εκτελεστικής επιτροπής, της οποίας ορίζεται η σύνθεση (πενταμελής) και οι αρμοδιότητές.γ) Παρέχεται η δυνατότητα στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Α. να καθορίζει τις αποδοχές για το Προσωπικό που Θα Ίιροσλάβει με απόφασή του βάσει των αναγκών της Δ.Ο.Λ. με οποιαδήποτε σχέση Εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου.δ) Παρέχεται η δυνατότητα, απόσπασης ή μετάταξης με κ.υ.α., του τακτικού προσωπικού της ΔΟΛ., που υπηρετεί σε οργανικές Θέσεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 και σε ει-ιοπτευόμενα από τους παραπάνω φορείς νομικά Πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου.

2. Προβλέπεται: α. Διαφορετική πειθαρχική μεταχείριση από 19.6.2021, για τις καλαθοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (Κ.ΑΕ), για την περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α) καιβ. Ειδικά για τις ΚΑ.Ε., που πρόκειται να λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της ΑΙ εθνικής κατηγορίας Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022, ο κατ’ εξαίρεση καθορισμός ποινής αφαίρεσης ενός (1) βαθμού από το βαΘμολογικό πίνακα για την περίπτωση μη χορήγησης του πιστοποιητικού της Ε.Ε.Α. λόγω εκπρόθεσμπς υποβολής της σχετικής αίτησης, εφόσον η αίτηση πληρούσε κατά τα λοιπά όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού. Τα ως άνω αναφερθέντα εφαρμόζονται Επί αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικού που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Α. έως την 311 8.2021.Αριθμ. 273 / 171 2021

3. α. Ορίζεται η 192Ο21 (αντί της έκαστου έτους), ως καταληκτική ημερομηνία διάκρισης σε ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, Προκειμένου ο διακρινόμενος/η αθλητής/αθλήτρια να υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

β. Προσλαμβάνεται, με υ.α., δεύτερος αναπληρωτής διευθυντής στο Ο.Α.Κ.Α. με κ.υ.α., καθορίζεται η αμοιβή του, η δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον αμοιβής με την επίτευξη στόχων, η διάρκεια της θητείας του, κ.λπ.Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, επέρχονται τα ακόλουθα Οικονομικά αποτελέσματα επί του κρατικού προϋπολογισμού και των τιροϋπολογισμών των λοιπών φορέων της γενικής Κυβέρνησης κατά περίπτωση: 1. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αμοιβής λόγω πρόσληψης δεύτερου αναπληρωτή διευθυντή στο Ο.Α.Κ.Α., το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κυ.α. 2. Ενδεχόμενη δαπάνη σε περίπτωση απόσπασης ή μετάταξης, του τακτικού προσωπικού της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.) (φορέας εκτός γενικής Κυβέρνησης) που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σε φορείς της γενικής κυβέρνησης και σε εποπτευόμενα από τους παραπάνω φορείς νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά (αριθμός μεταταχθέντων ή αποσπασθέντων) καθώς και την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. 3. Ενδεχόμενη δαπάνη από τη δυνατότητα:- καταβολής επιπλέον αμοιβής του δεύτερου αναπληρωτή επιχειρησιακού διευθυντή του Ο.Α.Κ.Α, λόγω σύνδεσης των καθηκόντων του με την επίτευξη στόχων, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.,- εισαγωγής μεγαλύτερου αριθμού διακρινόμενων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω επιμήκυνσης τος καταληκτικής ημερομηνίας διάκρισης σε ατομικό άθλημα.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή