12 Μαΐου 2021

Στην ΕΕ εδρεύουν 64.000 επενδυτικά ταμεία με ενεργητικό 17,6 τρισ. ευρώ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο μόλις ξεκίνησε έλεγχο, προκειμένου να αξιολογήσει την πρόοδο της ΕΕ προς τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς επενδυτικών ταμείων.

Οι ελεγκτές θα εξετάσουν αν οι διαρκώς εξελισσόμενοι κανόνες ανταποκρίνονται στον σκοπό τους, καθώς και κατά πόσον η ΕΕ έχει προωθήσει την εφαρμογή κοινών εποπτικών πρακτικών στα κράτη μέλη και έχει μετριάσει τον κίνδυνο για τους επενδυτές, τις αγορές και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020, οι μεγάλες εκροές κεφαλαίων από όλα τα επενδυτικά ταμεία προκάλεσαν αναταραχές στις αγορές.

Κατά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε εποχές πολύ χαμηλών επιτοκίων, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών που επιζητούν αποδόσεις από τις οικονομίες τους και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Με τον έλεγχο θα επαληθευθεί κατά πόσον η ΕΕ έχει δημιουργήσει μια αποτελεσματική ενιαία αγορά για όλα τα είδη επενδυτικών ταμείων, η οποία να υπηρετεί τόσο τους επενδυτές όσο και τις επιχειρήσεις.

Τα επενδυτικά ταμεία διευκολύνουν την αποδοτική διάθεση κεφαλαίων σε επιχειρήσεις και προσφέρουν στους επενδυτές δυνητικά υψηλές αποδόσεις, που υπερβαίνουν τα τραπεζικά επιτόκια. Αποτελούν τον σημαντικότερο τομέα μη τραπεζικής χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης από άποψη αξίας του ενεργητικού και κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες: σε αυτά που απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές (π.χ. ομόλογα) και σε αυτά που απευθύνονται σε επαγγελματίες (π.χ. αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου).

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η καθαρή αξία των στοιχείων ενεργητικού των περίπου 64 000 επενδυτικών ταμείων που εδρεύουν στην Ευρώπη ανερχόταν σε 17,6 τρισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση άνω των 10 τρισ. ευρώ από το 2009.

Η ΕΕ συνεχίζει να ενισχύει σταδιακά τη ρύθμιση του τομέα αυτού, ιδίως μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και το γεγονός ότι τα ταμεία που εδρεύουν στην ΕΕ, τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες επενδυτές, έχουν το πλεονέκτημα ενός «ευρωπαϊκού διαβατηρίου», καθώς συναλλάσσονται στις αγορές όλης της ΕΕ, ο κλάδος των επενδυτικών ταμείων εξακολουθεί να είναι συγκεντρωμένος σε λίγα κράτη μέλη.

Το 2020, περισσότερο από το 80 % του συνόλου των υπό διαχείριση καθαρών στοιχείων ενεργητικού διακρατούνταν στο Λουξεμβούργο (4,7 τρισ. ευρώ), στην Ιρλανδία (3,1 τρισ. ευρώ), στη Γερμανία (2,4 τρισ. ευρώ) και στη Γαλλία (2 τρισ. ευρώ), ενώ περισσότερα από τα μισά καθαρά στοιχεία ενεργητικού των ιδιωτών επενδυτών (γνωστά ως ΟΣΕΚΑ) είχαν την έδρα τους στο Λουξεμβούργο ή στην Ιρλανδία.


Πηγή