Δημόσιο: Ποιες θέσεις είναι διαθέσιμες για μετατάξεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις

734302-dhmosio-spatalew.jpg

09-10-2016 7:41

Δημοσιεύονται όλες οι μετατάξεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις στο δημόσιο τομέα.

Συνοπτικά:

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις – μετατάξεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ΄αρ. 1237/28.09.2016 ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για για αποσπάσεις – μετατάξεις υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΜΑ6ΟΞΔΔ-9ΤΥ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη εβδομήντα (70) υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αρ. πρωτ. 161099/Γ1/30-09-2016 ανακοίνωσης –πρόσκλησης ενδιαφέροντος σχετικά με τη μετάταξη εβδομήντα (70) υπαλλήλων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):6ΤΑ54653ΠΣ-ΚΧ3.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): ΩΖΝΒΟΡΡΛ-ΚΣΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΝΠΔΔ) με μετατάξεις υπαλλήλων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 1979/φ.100/26.9.2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΝΠΔΔ) με μετατάξεις υπαλλήλων, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6Ο38469Η2Σ-ΘΥΣ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής: Πρόσληψη 55 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής,

για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών της αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη υπαλλήλων, συνολικά πενήντα πέντε (55) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

7ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (3 εκ των οποίων κατά προτίμηση με πτυχίο Νομικής Σχολής), (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

4ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (με πτυχίο οικονομικής/λογιστικής κατεύθυνσης), (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (με πτυχίο οικονομικής/λογιστικής κατεύθυνσης),

(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α’ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ)

2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α’ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ)

1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α’ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ)

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

2ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Β. ΤΟΜΕΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Β. ΤΟΜΕΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ν. ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ)

2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ν. ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ)

2ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ν. ΤΟΜΕΑ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ)

3ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Β. ΤΟΜΕΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

2ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Β. ΤΟΜΕΑ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Β)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

2ΠΕ Γεωτεχνικοί (Δασολόγοι), ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

1ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας Δασοπονίας (Δασοπόνος), ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

1ΔΕ Γεωτεχνικός (Δασοφύλακας), ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας, ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ

2ΠΕ Γεωτεχνικοί (Δασολόγοι), ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

1ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας Δασοπονίας (Δασοπόνος), ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ

5ΔΕ Γεωτεχνικοί (Δασοφύλακες), ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ.

Γ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2ΠΕ Μηχανικοί (Πολιτικοί Μηχανικοί), (εμπειρία στα δημόσια έργα και την εκπόνηση μελετών), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1ΠΕ Μηχανικός (Μηχανολόγος Μηχανικός), (εμπειρία στα δημόσια έργα και την εκπόνηση μελετών), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1ΠΕ Μηχανικός (Χημικός Μηχανικός), (εμπειρία στα δημόσια έργα και την εκπόνηση μελετών), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν:

Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι ΙΔΑΧ των Υπουργείων, ΝΠΔΔ ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών με 5ετή υπηρεσία από τον διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3528/2007 ή άλλες ειδικές διατάξεις με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων.

Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι ΙΔΟΧ των Υπουργείων, ΝΠΔΔ ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών και γενικά οι υπάλληλοι που δεν εντάσσονται στον Υ.Κ. (Ν.3528/2007).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά , είτε αυτοπροσώπως (εργάσιμες ημέρες και ώρες), είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. οικ.73256/28122/19-9-2016 Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής» στην ταχ. διεύθυνση:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού,

Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα.

Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2035690, 213 2035743 και 213 2035612.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-09-2016 έως και 27-10-2016.

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: Πρόσληψη 5 ατόμων (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να στελεχώσει την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου που αναδιαρθρώθηκε με την αρ. 83063/ΕΥΘΥ782/25.08.2016 ΚΥΑ (Β’ 2643), ανακοινώνει την πρόσληψη με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου ή αορίστου χρόνου από φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και του Ν.4314/23-12- 2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) όπως ισχύουν, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΠΕ Μηχανικοί οποιουδήποτε κλάδου– ιδίως Πληροφορικής / Τηλεπικοινωνιών / Δικτύων, Πολιτικοί Μηχανικοί –Διοικητικοί/Οικονομικοί, Νομικοί, κλπ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα, την Αίτηση Υποψηφιότητας καθώς και μία Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτονται στην παρούσα και να τα αποστείλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] , είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ. 185 10, Πειραιάς.

(Με την ένδειξη: Πρόσκληση Στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ/ΥΝΑΝΠ)

Πληροφορίες στα τηλ.:213 1371628 και 213 1371727 (κ.κ. Παπαδοπούλου και Ανθομελίδου), αντίστοιχα (εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00π.μ. – 16:00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-10-2016 έως και 14-10-2016.

Δήμος Μεταμόρφωσης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ)

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση της Περιφέρειας Αττικής,

για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου διετούς διάρκειας με πιθανή παράταση για ένα ακόμη έτος και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέας – Φορτωτής JCB) (ομάδας Β ́ τάξης Δ ́), Μεταμόρφωση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ΙΔΑΧ από ΟΤΑ Α ́βαθμού.

Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου εάν:

α) πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο που υπηρετεί στην οικεία ειδικότητα,

β) δεν έχει παρέλθει διετία από το διορισμό του,

γ) υποχρεούται να υπηρετήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα στον ΟΤΑ όπου διορίσθηκε,

δ) δεν έχει παρέλθει τριετία από τη λήξη προηγούμενης απόσπασης

ε) έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: Δήμος Μεταμόρφωσης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ι. Ράλλη & Δημαρχείου,

Τ.Κ: 144 52, Μεταμόρφωση, Αττική.

Πληροφορίες στα τηλ: 213 2012920 και 213 2012939.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-09-2016 έως και 14-10-2016.

πηγη aftodioikisi.grΠΗΓΗ : Newsbomb.gr