Δήμος Γορτυνίας: Προσλήψεις 15 ατόμων

720953-8114bf954b44c35fcf741e05cf26c5f4.jpg

16-08-2016 18:43

Στην προκήρυξη πρόσληψης δέκα πέντε (15) συνολικά ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: τεσσάρων (4) οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ29, δέκα (10) εργατών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας (ΥΕ) και ενός (1) χειριστή μηχανημάτων έργου ΔΕ28 με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τρεις (3) μήνες, προχωρά ο δήμος Γορτυνίας για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του δήμου.

Η διάρκεια των συμβάσεων δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Οκτωβρίου 2016 (ημερομηνία λήξης της αντιπυρικής περιόδου), ενώ η απόφαση πάρθηκε λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρ. 206 του ν. 3584/2007 και του άρ. 14 παρ. 2 περ. κ του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρ. 20 του ν. 2738/1999. 2. Την αριθμ.120/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας «Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού πολιτικής προστασίας (πυροπροστασίας)». 3. Την αριθμ. 61568/4409/08-08-2016 Έγκριση του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης και Νομικών προσώπων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, της ανωτέρω Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr