Τι συζήτησαν Τσίπρας και Μπορίσοφ στη Βουλγαρία

717508-voulgaria.jpg

01-08-2016 22:48

Σε κοινά συμπεράσματα κατέληξαν ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ κατά τη λήξη των εργασιών του Γ’ Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας –Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια.

 

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν μεταξύ άλλων : 

Να συνεχίσουν να εμβαθύνουν τη στρατηγική εταιρική τους σχέση μέσω τακτικού και εντατικού πολιτικού διαλόγου, συντονισμένων προσπαθειών και κοινών πρωτοβουλιών σε διμερή, περιφερειακά και διεθνή ζητήματα

Να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία σε τομεακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του κατασκευαστικού, ενεργειακού, οικονομικού, εμπορικού και μεταφορικού τομέα, καθώς και στο επίπεδο του σχετικού τεχνικού διαλόγου.

Να τονίσουν τη σταθερή, κοινή δέσμευση ότι θα εγγυηθούν αποτελεσματικά, και μέσω κοινών προγραμμάτων, την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων ανάμεσα στις δύο χώρες, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε..

Να χαιρετίσουν την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ως αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών στην πραγματοποίηση του εγχειρήματος διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας μέσω αγωγού φυσικού αερίου. Δεσμεύονται δε για εντατικοποίηση της συνεργασίας για την υλοποίηση του κάθετου διαδρόμου αερίου, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε διαφορετικές πηγές, τόσο μέσω διασυνδετήριων αγωγών όσο και μέσω τερματικών σταθμών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Liquefied Natural Gas-LNG) και άλλων χώρων αποθήκευσης. Επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να επιταχύνουν την υλοποίηση της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών. Τονίζουν τη βούλησή τους για την προώθηση βιώσιμων πηγών ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιμές, στη βάση της στρατηγικής της Ε.Ε. για την ενέργεια, μέσω υλοποίησης έργων κοινού ενδιαφέροντος (Projects of European Common Interest – PCI’s), εδραιώνοντας την λειτουργική υποδομή ως πρόκριμα για μια αποδοτική αγορά ενέργειας και βελτιώνοντας την ενεργειακή ασφάλεια καθώς και τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών στην περιοχή μας.

Να επιβεβαιώσουν ότι η σύγχρονη και συνδεδεμένη υποδομή είναι ουσιώδης για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνδεσιμότητας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών Βαλκανίων, και να υπογραμμίσουν υπό αυτή την έννοια τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξής της στο πλαίσιο των TEN-T Corridors. Ιδιαίτερη έμφαση, επίσης, θα δοθεί στην πολυτροπική σύνδεση Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο/Svilengrad-Burgas.

Να χαιρετίσουν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δημιουργία αυτού του πλαισίου που θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα των σιδηροδρόμων και θα ρυθμίσει τη διασυνοριακή κυκλοφορία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας με την υιοθέτηση της σχετικής Συμφωνίας.

Να επαναλάβουν τη σημασία της Κοινής Διακήρυξης για κατανόηση και συνεργασία στον τομέα της χρήσης των υδάτινων πόρων των αντίστοιχων κοινών περιοχών ποταμών μεταξύ της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, που υιοθετήθηκε στη Σόφια στις 27 Ιουλίου 2010

Να διευρύνουν περαιτέρω και να προωθήσουν τη συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της επιστήμης, περιλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων επί προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος, όπως η περιβαλλοντική προστασία, οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας και η κλιματική αλλαγή.

Να προωθήσουν τη συνεργασία στο πλαίσιο της Ε.Ε. στον τομέα των γεωργικών προϊόντων με Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη και Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, ειδικά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών.

Να χαιρετίσουν και να ενθαρρύνουν περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΝΟΙ) και του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), με στόχο την εξασφάλιση των συμφερόντων των πολιτών μας.

Να συνεργαστούν στενά για την αντιμετώπιση των πολλαπλών και περίπλοκων προκλήσεων που θέτουν οι μικτές μεταναστευτικές ροές σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και να συμβάλουν από κοινού στη δημιουργία μίας πραγματικά ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στηριζόμενοι στις βασικές αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής της επιβάρυνσης μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Να επιμείνουν ότι η ταχεία προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν θα συμβάλει σημαντικά στην εσωτερική ασφάλεια της Ε.Ε.

Να υπενθυμίσουν τις θετικές και εποικοδομητικές προσπάθειες και τη συμβολή της Ελλάδας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υποδοχή και η στέγαση των προσφύγων στη χώρα, ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, καθώς και τις συνεχείς προσπάθειες της Βουλγαρίας για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.

Να εκφράσουν την αποφασιστικότητα για ενίσχυση της συνεργασίας, προκειμένου να εξουδετερωθεί αποτελεσματικά η άνοδος της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης και του βίαιου εξτρεμισμού που συνιστούν σοβαρές παγκόσμιες απειλές, καθώς και σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων (trafficking), το λαθρεμπόριο φορητών όπλων και το κυβερνοέγκλημα.

Να τονίσουν τη σημασία της Πρωτοβουλίας των Δυτικών Βαλκανίων ενάντια στην τρομοκρατία ως εργαλείου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην περιοχή μας.

Να τονίσουν ότι η ταχύτητα της διαδικασίας προσχώρησης εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από την αρχή των «ιδίων προσόντων» και ότι οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν και να εφαρμοστούν μέσω ενός ώριμου και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατικού διαλόγου ολόκληρης της κοινωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η σταθερότητα όσο και η δημοκρατία, αντί να πρέπει να γίνεται επιλογή ενός εξ’ αυτών.

Να υπογραμμίσουν, υπό αυτήν την άποψη, τη συνεχιζόμενη συνάφεια και σημασία της εφαρμογής της Ατζέντας της Θεσσαλονίκης, όπως διαμορφώθηκε μετά από μία σειρά Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και Συμπερασμάτων του Συμβουλίου που ακολούθησαν.

Να εκφράσουν την επιθυμία για στενότερη διμερή συνεργασία κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 για την προώθηση της διαδικασίας διεύρυνσης και της ευρωπαϊκής προοπτικής της περιοχής.

Να σημειώσουν με ανησυχία τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή και να ενθαρρύνουν τους ηγέτες να επιδείξουν πραγματική δέσμευση στις αξίες και τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό των συμφερόντων όλων των πολιτών.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr