Τι συμβαίνει στην Attica Bank; Γαμβρίλης και Αντωνόπουλος άφαντοι από τη δήλωση της διοίκησης

attica_bank-1_0

30-05-2016 20:14

Πέρασμα σε κερδοφορία στο πρώτο τρίμηνο ανακοινώνει η Attica Bank και θέτει τους στόχους του 2016, χωρίς πάντως αναφορά στην κάλυψη του υπολοίπου της αύξησης κεφαλαίου που μένει ως εκκρεμότητα.

Η διοίκηση της τράπεζας, σε δήλωση της, απαριθμεί ως άξονες της στρατηγικής για φέτος την αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, την οργανωτική αναδιάρθρωση και την περαιτέρω συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα αποδίδει την επιτυχία στις συνιστώσες αυτές, και τονίζει ότι αποτελεί την προϋπόθεση για την ενδυνάμωση της παραγωγής εσωτερικού κεφαλαίου και της κερδοφορίας σε μόνιμη βάση.

Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η δήλωση της διοίκησης για τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της Attica Bank, δεν υπογράφεται ούτε από τον πρόεδρο της Γιάννη Γαμβρίλη ούτε από τον διευθύνοντα σύμβουλο Αλέξανδρο Αντωνόπουλο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, η επαναφορά στην κερδοφορία για την Attica Bank κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η οποία συνοδεύτηκε από αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων και αποσβέσεων, αποτελεί επιβεβαίωση της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλει η Διοίκηση τα τελευταία χρόνια για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και την αύξηση της αποτελεσματικότητας λειτουργίας. Ταυτόχρονα, είναι το πρώτο σαφές δείγμα για την επίτευξη του στόχου συνολικής κερδοφορίας για το τρέχον έτος 2016.

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Ετών 52. CEO Τράπεζα Αττικής

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Ετών 52. CEO Τράπεζα Αττικής

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποίησε η τράπεζα:

-Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για το Α’ τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκε σε κέρδος 4,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 6 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2015.

– Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 1,3 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

– Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 13,4 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 13,3 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο, ήτοι αύξηση 1% περίπου.

– Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 31/03/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 9 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.177,2 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 29,4% του συνολικού υπολοίπου των δανείων

– Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) κατά ποσοστό 51,5% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

– Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 23,4 εκατ. ευρώ έναντι 20,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

– Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν περαιτέρω στη τρέχουσα χρήση κατά 5,8% έναντι της προηγουμένης.

– Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο.

– Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 6,2% σε σχέση με την 31/12/2015.

– Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 31/03/2016.

 

mononews.gr


loading...