Δήμος Παπάγου-Χολαργού: 17 θέσεις εργασίας

696145-14-10-48-image-20.jpg

15-05-2016 3:32

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, δεκαεπτά (17) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών Δημιουργικής Απασχόλησης Μαθητών Δημοτικού Σχολείου από τη λήξη του σχολικού έτους έως τη λήψη των καλοκαιρινών αδειών από την εργασία των γονέων.

Συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 20/6/2016 έως και 29/7/2016, θα προσληθούν:

Στον κλάδο ΠΕ, δέκα πέντε (15) άτομα και συγκεκριμένα:

1.α. Δέκα (10) άτομα ειδικότητας ΠΕ Εκπαιδευτικών. – Έκ των οποίων τουλάχιστον ένα άτομο με εξειδίκευση στην ψυχολογία, ένα άτομο με εξειδίκευση στα εικαστικά και ένα άτομο με εξειδίκευση στη θεατρική αγωγή.

Σε περίπτωση όμως που δε βρεθούν υποψήφιοι με αυτές τις ειδικότητες θα επιλεγούν υποψήφιοι χωρίς την εξειδίκευση αυτή.

1.β.Τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Γυμναστών) απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.

1.γ. Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Μουσικών Σπουδών – Για τις ανωτέρω ειδικότητες θα προτιμηθούν υποψήφιοι με προϋπηρεσία σε αντίστοιχα προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμων.

Στον κλάδο/ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: δύο (2) άτομα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/2007 («Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων) και ειδικότερα να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σχετική αίτηση επισυνάπτοντας:

Για τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής: Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και Δίπλωμα Ειδικότητας.

Για τους Εκπαιδευτικούς: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμων, Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο πρώτο μέρος του Ν. 3584/07, Υπεύθυνη δήλωση περί ποινικής καταδίκης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης, Υπεύθυνη δήλωση για το κώλυμα 2μηνης ή 8μηνης απασχόλησης.

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις πρόσληψης θα κληθούν σε προκαθορισμένο χρόνο για συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης και για πέντε (5) ημέρες, ήτοι από τη Δευτέρα 16/05/2016 έως την Παρασκευή 20/5/2016.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

www.dikaiologitika.grΠΗΓΗ : Newsbomb.gr