Πού μπορούν να ζητήσουν μετάταξη 164 δημόσιοι υπάλληλοι

695027-untitled-1.jpg

10-05-2016 17:34

Τη δυνατότητα μετατάξεων σε δύο υπηρεσίες έχουν 164 δημόσιοι υπάλληλοι.

Συγκεκριμένα:

Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας: Πρόσληψη 22 ατόμων (Μετατάξεις)

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 142 ατόμων (Μετατάξεις)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας: Πρόσληψη 22 ατόμων (Μετατάξεις)

Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Καρπενήσι της Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26/8-3-2016 απόφασή του, προκειμένου να καλυφθούν οι πολύ μεγάλες και επιτακτικές ανάγκες του σε προσωπικό, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, σε κενές οργανικές θέσεις του Θεραπευτηρίου ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

2ΤΕ Εργοθεραπευτές

2ΔΕ Βοηθοί Νοσοκόμοι

1ΔΕ Ράπτρια

1ΔΕ Τεχνικός Ηλεκτρολόγος

1ΔΕ Τεχνικός Υδραυλικός

3ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό (Μεταφορείς Ασθενών)

6ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό (Πρακτικοί Νοσοκόμοι)

3ΥΕ Βοηθοί Μάγειροι Τραπεζοκόμοι

1ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας, με τα απαραίτητα κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, στην ταχ. Διεύθυνση : Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Προυσιωτίσσης 6, Τ.Κ. 361 00, Καρπενήσι, Ευρυτανία, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην υπ’αριθμ. πρωτ. 330/22-04-2016 Ανακοίνωση του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας».

Πληροφορίες στο τηλ.: 22373 50507 (κ. Παναγιώτα Τσιγαρίδα, Τμήμα Προσωπικού του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-04-2016 έως και 31-05-2016

(εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00π.μ.-14.00μ.μ.).

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 142 ατόμων 

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες και επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό, προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., υπαλλήλων ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρου ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη συνολικά εκατόν σαράντα δύο (142) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

Παράρτημα Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης

1ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού

1ΠΕ Ψυχολόγος

2ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί

8ΤΕ Νοσηλευτές

2ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος

1ΔΕ Μηχανολόγος

1ΔΕ Υδραυλικός

2ΔΕ Μάγειροι

20ΔΕ Νοσηλευτές

2ΔΕ Οδηγοί

2ΥΕ Κηπουροί

1ΥΕ Καθαριστής

10ΥΕ Θαλαμηπόλοι

2ΥΕ Φύλακες

Παράρτημα Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης (Θ.Χ.Π. Οίκος Ευγηρίας Κιλκίς)

1ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

1ΤΕ Φυσικοθεραπευτής

2ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

2ΔΕ Υδραυλικοί

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης (ΚΕΠΕΠ Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης)

1ΠΕ Ψυχίατρος

1ΠΕ Παιδίατρος ή Ιατρός Γενικής Παθολογίας

1ΠΕ Λογοθεραπευτής

3ΤΕ Νοσηλευτές

1ΤΕ Φυσικοθεραπευτής

5ΔΕ Βοηθοί Νοσοκόμοι

1ΔΕ Οδηγός

1ΔΕ Συντηρητής Κτιρίου

1ΔΕ Πρακτικών Αδελφών

2ΥΕ Πρακτικοί Νοσοκόμοι

10ΥΕ Θαλαμηπόλοι

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Θεσσαλονίκης (Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης)

1ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός

3ΔΕ Νοσοκόμοι

4ΔΕ Κοινωνικοί Θεραπευτές Παιδαγωγοί/Κοινωνικοί Φροντιστές

1ΔΕ Οδηγός

3ΔΕ Παιδοκόμοι

1ΥΕ Συντηρητής/Ξυλουργός

1ΥΕ Φύλακας/Νυχτοφύλακας

1ΥΕ Πλύντης

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

2ΠΕ Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής

1ΤΕ Εργοθεραπευτής

1ΤΕ Λογοθεραπευτής

1ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

2ΔΕ Βοηθοί Νοσοκόμοι

2ΔΕ Βοηθοί Παιδαγωγών – Επιμελητών

1ΔΕ Ράπτρια Σιδερώτρια

1ΔΕ Κηπουρός

1ΥΕ Βοηθός Μάγειρα

2ΥΕ Τραπεζοκόμοι – Συνοδοί

1ΥΕ Πλύντρια

2ΥΕ Νυχτοφύλακες

Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών

(ΚΕΠΕΠ Σιδηροκάστρου)

1ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

1ΠΕ Νηπιαγωγός

1ΤΕ Εργοθεραπευτής

1ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

3ΔΕ Βοηθοί Νοσοκόμοι

1ΔΕ Μάγειρας

5ΥΕ Θαλαμηπόλοι

2ΥΕ Πλύντριες-Σιδερώτριες

2ΥΕ Ανειδίκευτοι Εργάτες-Εργάτριες

2ΥΕ Μεταφορείς-Τραυματιοφορείς.

Οι μόνιμοι και ΙΔΑΧ υπάλληλοι Υπουργείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας, με τα απαραίτητα κατά την προκήρυξη δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στην ταχ. διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Προσωπικού, Παπαρηγοπούλου 7, Τ.Κ. 546 30, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: «Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.».

Πληροφορίες στα τηλ.: 23130 54852-6, fax: 2313000703,

Ε-mail : [email protected] , [email protected] .

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 12-04-2016 έως και 11-05-2016. (εργάσιμες ημέρες και ώρες).ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr


loading...