Δήµος Καρδίτσας: Πρόσληψη 4 ατόμων στο ΣυνδέσµοΎδρευσης

688471-ergasia_job-620x320.jpg

17-04-2016 4:38

Την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανακοινώνει ο Συνδέσµος Ύδρευσης ∆ήµου Καρδίτσας και λοιπών ∆ήµων.

Η διάρκεια της πρόσληψης δεν µπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12)µηνών, συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών ανακοινώνει ο Συνδέσµος Ύδρευσης ∆ήµου Καρδίτσας και λοιπών ∆ήµων, που εδρεύει στην Καρδίτσα.

 ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr

loading...