Ενίσχυση της διαφάνειας στις τράπεζες για διαφήμιση και χορηγίες


09-03-2016 10:49

Με το άρθρο 6 επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας των αποφάσεων που λαμβάνουν οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε πληρωμές για σκοπούς εμπορικής διαφήμισης, καθώς και των ποσών που καταβάλλονται για πάσης φύσεως χορηγίες.

Η ενίσχυση της διαφάνειας στις αποφάσεις που λαμβάνουν οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για τις πληρωμές για σκοπούς εμπορικής διαφήμισης, καθώς και των ποσών που καταβάλλονται για πάσης φύσεως χορηγίες, επιδιώκεται μεταξύ των άλλων με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή για την «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 και στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις».

Με το άρθρο 6 επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας των αποφάσεων που λαμβάνουν οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε πληρωμές για σκοπούς εμπορικής διαφήμισης, καθώς και των ποσών που καταβάλλονται για πάσης φύσεως χορηγίες.

Σκοπός της διάταξης αυτής, είναι να αποφευχθούν περιπτώσεις προνομιακής μεταχείρισης ή αποκλεισμών συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης από το προϊόν της εμπορικής διαφήμισης, διάταξη που είναι συμβατή με τις προβλέψεις της συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών για αποπολιτικοποίηση και αποφυγή κυβερνητικών παρεμβάσεων στο έργο των τραπεζών, στο βαθμό που ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει αθέμιτη διασύνδεση μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κυβέρνησης ή άλλων φορέων.

Στο άρθρο προβλέπεται συγκεκριμένα, ότι κάθε πιστωτικό ίδρυμα θα δημοσιοποιεί στην ετήσια έκθεση και στην επίσημη εταιρική του ιστοσελίδα το συνολικό ποσό που διαθέτει ετησίως για κάθε είδους εμπορική διαφήμιση (άμεση ή έμμεση), καθώς και την κατανομή του ποσού αυτού αναλυτικά ανά Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης.

Επιπλέον, θα δημοσιοποιεί κάθε είδους πληρωμή, που δεν εμπίπτει στον προϋπολογισμό της εμπορικής διαφήμισης (π.χ. χορηγία), που καταβάλλει στο πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων του ή άλλων δραστηριοτήτων, προς ΜΜΕ, αλλά και κάθε είδους πληρωμή που καταβάλλει ως χορηγία προς οποιονδήποτε.

Στο σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2103/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με τους εκδότες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιδιώκεται μεταξύ των άλλων:

α) να παρέχονται κίνητρα στους επενδυτές, ώστε να υιοθετούν πιο μακροπρόθεσμη οπτική, προκειμένου να προαχθεί η δημιουργία μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής,

β) να διασφαλιστεί ότι οι εκδότες και οι επενδυτές είναι πλήρως ενήμεροι της δομής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εταιρειών.

Επίσης, ενισχύονται οι εξουσίες επιβολής κυρώσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προβλέπεται δυνατότητα επιβολής υψηλότερων χρηματικών κυρώσεων.

Τέλος, στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οι εισηγμένες εταιρείες έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καταργώντας την υποχρέωση κατάρτισης 3μηνιαίων και 9μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.

Μάλιστα παρατείνεται και η προθεσμία για τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων, από τη λήξη περιόδου αναφοράς, σε 4 μήνες για τις ετήσιες καταστάσεις και σε 3 μήνες για τις εξαμηνιαίες.ΠΗΓΗ : Newsbomb.gr