ΑΣΕΠ Προκήρυξη 2Ε/2018: 72 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών


17-01-2018 10:35

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση απεστάλη η 2Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Τι ισχύει για τις 72 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ. Αφορά στην πλήρωση 72 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Η σύμβαση εργασίας είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Τι κάνει η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016(Α΄147). Έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.

Η ΑΕΠΠ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με το κανονισμό της.

Τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Δείτε εδώ τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της Προκήρυξης.

Πηγή: www.newsit.gr