ΑΣΕΠ: Προσλήψεις εποχικού προσωπικού


02-01-2018 15:13

Ο ΑΣΕΠ προχωρά σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων. Δείτε τι ισχύει.

Το ΑΣΕΠ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η πρόσληψη αφορά συνολικά 3 άτομα, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας. Τι ισχύει αναλυτικά.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων

Σκοπός είναι η αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της καθαριότητας του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του. Το κτίριο εδρεύει στον Νομό Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6. Ύστερα, πρέπει να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Στέλνεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

Η διεύθυνση είναι: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, Πουλίου 6, Τ.Θ.:14308, Τ.Κ.:11510, Αμπελόκηποι – Αθήνα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη. Ενώ, λήγει στις 12 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Πηγή: www.newsit.gr