Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Νότιο ημισφαίριο


08-12-2017 11:38

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 2018. Τι ισχύει.

Προκειμένου να καλυφθούν εναπομείναντα κενά σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, καλούνται όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων και ειδικοτήτων, επιθυμούν να αποσπαστούν για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr

Η προθεσμία για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 17-12-2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι και θα πρωτοκολλούνται αυτόματα. Η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. μέσα στην ίδια προθεσμία.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Αλλαγές ή διορθώσεις στην αίτηση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν είναι εφικτές. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της και τη σφραγίδα αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.

Η αξιολόγηση και οι διευκρινίσεις

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε 2 αξιολογικούς πίνακες επιλογής, κατά χώρα και κλάδο, ανάλογα με τη γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία δηλώνουν και αποδεικνύουν με τα συνημμένα στην αίτησή τους πιστοποιητικά γλωσσομάθειας.

Ο βασικός αξιολογικός πίνακας καταρτίζεται με γνώμονα τη γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας απόσπασης. Ο εναλλακτικός αξιολογικός πίνακας συντάσσεται με κριτήριο τη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, ή γερμανικής γλώσσας, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης.

Οι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για την επιλογή τους από τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. δια των οικείων Διευθύνσεων, στις οποίες κοινοποιείται σχετική Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση της απόφασης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Η μοριοδότηση

α) Άριστη γνώση (Γ2/C2) της γλώσσας της χώρας υποδοχής: 50 μόρια

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γλώσσας της χώρας υποδοχής: 30 μόρια

Το προαπαιτούμενο επίπεδο καλής γνώσης (Β2/Β2) βασικής ή εναλλακτικής γλώσσας, που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του υποψήφιου εκπαιδευτικού στη διαδικασία επιλογής, δεν μοριοδοτείται.

β) Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω σειρά:

Διδακτορική διατριβή: 50 μόρια

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master, D.E.A., Magister): 25 μόρια

γ) Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ: 15 μόρια

δ) Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Άριστη γνώση: 30 μόρια

Πολύ καλή γνώση: 20 μόρια

Καλή γνώση: 10 μόρια

Πηγή: www.newsit.gr