Οι εκπαιδευτικοί που επιλέχτηκαν για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών


23-08-2017 17:01

Ανάρτηση πίνακα επιλογής υποψηφίων για την κάλυψη με απόσπαση θέσεων εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα.

Μετά τον έλεγχο των υποβληθεισών ενστάσεων, αναρτώνται οι παρακάτω πίνακες, όπως διαμορφώθηκαν βάσει των πορισμάτων της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων του Υπουργού Παιδείας για την επιλογή υποψηφίων για την κάλυψη με απόσπαση θέσεων εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ02 για το Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών ΙΙΙ.

α) αλφαβητικός πίνακας Α υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, στον οποίο παρατίθεται το σύνολο των μονάδων που προκύπτουν από τα μοριοδοτούμενα στοιχεία κατά κατηγορία κριτηρίων. Ο πίνακας αυτός έχει τροποποιηθεί ως προς όλους τους υποψηφίους, κατά το μέρος που μοριοδοτήθηκε έκαστος, επιπλέον, για τη γλώσσα, η άριστη γνώση της οποίας αποτέλεσε το αναγκαίο για τη συμμετοχή του στη διαδικασία της επιλογής προσόν, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της άνω υπουργικής απόφασης, ήτοι για μία από τις επίσημες γλώσσες του Βελγίου ή, εφόσον δεν πιστοποιήθηκε η άριστη γνώση καμίας εξ αυτών, για την αγγλική γλώσσα.

Επίσης, μοριοδοτήθηκε η γνώση κάθε άλλης (πλέον της επίσημης, της πρώτης, δεύτερης και τρίτης) γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως έκρινε η Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, η ανωτέρω μοριοδότηση είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 4 της με αρ. Φ.821/74513/Η2/8-5-2017 υπουργικής απόφασης, ειδικότερα δε με τις διατάξεις των περιπτώσεων ε.1 και ζ, αντιστοίχως, της παραγράφου Α του εν λόγω άρθρου.

β) αλφαβητικός πίνακας Β υποψηφίων οι οποίοι αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής είτε επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, είτε λόγω μη υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Προσοχή: Έχουν τη δυνατότητα ένστασης μόνο όσοι εκ των υποψηφίων έγιναν το πρώτον δεκτοί στη διαδικασία επιλογής. Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, ήτοι μέχρι και 28-8-2017 . Η ένσταση κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Α. Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ.) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση [email protected]

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δείτε εδώ τους πίνακες.

Πηγή: www.newsit.gr